De vroege periode

Aanvankelijk bevond zich op de huidige locatie van Beeckestijn een boerderij en werd er kort na 1500 een stenen huis gebouwd: een hofstede “met woon ende bouhuys, werve ende boomgaerden”.
 

‘Beeckesteijn’

Over de oorsprong van de buitenplaats Beeckestijn is (nog) geen duidelijkheid. De geschiedenis van het geslacht Beeckesteijn gaat terug tot in de 14de eeuw, maar de naam Beeckestijn als huis duikt officieel pas in de 17de eeuw voor het eerst in de archieven op. Het is niet zeker of de adellijke Jan van Bekesteijn, die door huwelijk mede-eigenaar werd van een hofstede op de plek van huidige Beeckestijn, zijn naam aan de hofstede heeft verbonden, of dat die naam al bestond. De naam zou namelijk ook simpelweg in verband gebracht kunnen worden met de ligging aan de Alenbeek. De beek stroomde vanuit de duinen achter Driehuis naar het Wijkermeer. Het ‘stijn’ in de naam wordt dan verklaard door de aanwezigheid van een stenen gebouw.

De hofstede

De hofstede, waarvan de fundamenten zijn teruggevonden onder het huidige hoofdgebouw van Beeckestijn, werd waarschijnlijk in het begin van de 16e eeuw gebouwd door de Amsterdamse koopman Stans Claesz. Er zijn tekeningen van de hofstede Beeckestijn van omstreeks 1715 bewaard gebleven, maar het is niet zeker of deze waarheidsgetrouw zijn of zelfs een ander huis betreffen.

Tekening in een handschrift van A. Schoemaker, vermoedelijk vervaardigd door J. Stellingwerf. Foto: Noord-Hollands Archief.

 

De erfgenamen van de dochter van Stans Claesz., die gehuwd was met de eerder genoemde Jan van Bekesteijn, verkochten het bezit in 1648 aan Nicolaas Corver, de latere burgemeester van Amster­dam. Corver vergrootte en verfraaide de hofstede, die na zijn dood bij een transactie in 1659 als volgt werd aangeduid: “… Beeckesteijn, met sijn bijsondere stallinge voor paerden ende wagens, duijfhuijs ende andere gerijffelijckheden totte voorschreven hoffstede behorende, mitsgaders eene schoone huijsmanswoning, groote en bequame stalling voor koeijen, paarden en ander vee. Item een bouhuijs, schuijr met noch een ter sijden wooning aaende hoffstede ende boerenhuijs annex, daer benevens een schoone boomgaert…”.

 

Jan Trip de Oude

In 1687 werd de schatrijke Amsterdamse koopman en burgemeester
Jan Trip de Oude (1664-1732) door vererving eigenaar van Beeckestijn.
Hij gaf aan de hofstede de allure van een buitenplaats door de aanleg
naar de mode van die tijd van een voorplein en een formele tuin met
vier grote tuinvakken in de Franse barok-classicistische stijl.

 

 

 

 

 

 

Portret van Jan Trip de Oude, ingekleurde gravure door Pieter van Gunst, ca. 1730. Foto: Stadsarchief Amsterdam.

 


Geraadpleegde bronnen: nrs. 4, 5 en 9