Wij zijn een ANBI-erkende instelling

 

Al vanaf € 20,- per jaar ondersteunt u het werk van de Vrienden van Beeckestijn. U ontvangt 2 x per jaar onze digitale Nieuwsbrief en u krijgt korting op de toegang tot Museumhuis Beeckestijn. Jaarlijks organiseren wij een Vrienden-event waarbij u als donateur van harte welkom bent.

De Stichting Vrienden van Beeckestijn is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van artikel 5 letter b van de algemene Wet inzake Rijksbelastingen met de nadere voorwaarden zoals opgenomen in artikel 1 letter a tot en met 1 letter e van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 en wordt vermeld op de internetsite van de Stichting over de periode 2018 – 2020. RSIN: 800398464.
Per 1 januari 2022 is de stichting ook aangemerkt als Culturele ANBI. Dit betekent dat u kunt rekenen op een hogere belastingteruggaaf op uw donatie aan onze stichting. Voorwaarde is wel dat u voldoet aan de drempelwaarde voor schenkingen. Voor de exacte rekenmethode verwijs ik u graag naar de website van de belastingdienst.

 

 

 

Toelichting op de jaarcijfers 2022

Baten  in 2022 komen volledig uit de donaties. De lasten laten de gebruikelijke kosten zien in vergelijking met voorgaande jaren met uitzondering van de representatie kosten in 2021 waar uitzonderlijke lasten in zaten voor de notariskosten om onze ANBI als cultureel aan te laten merken.

Verder had de stichting in 2022 forse doeluitgaven ten behoeve van bomen voor oud bestuursleden die geschonken zijn aan Natuurmonumenten, een nieuwe pruik voor de kostuums op Beeckestijn en mooie nieuwe banken in de eikenronde. 

Bovenstaand resulteerde in een afname van het doelvermogen in 2022 van €2043.

Doelstelling

De stichting Vrienden van Beeckestijn — opgericht 16 juli 1991 — is een onafhankelijk organisatie die zich inzet voor de publieke toegankelijkheid, het behoud en duurzaam beheer van de buitenplaats.
Het bestuur van de Vrienden –dat zich gesteund weet door circa 400 donerende Vrienden- zal de exploitanten en beheerders waar mogelijk steunen bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Tevens heeft de stichting zichzelf de taak opgelegd, toe te zien op het naleven van de afspraken die met de nieuwe eigenaren en gebruikers van de buitenplaats zijn gemaakt.

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van Beeckestijn wordt bestuurd door vrijwilligers. Buiten het bestuur zijn er geen vrijwilligers en/of werknemers aan de stichting verbonden. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Donatie of gift

Uw donatie aan de Stichting Vrienden van Beeckestijn komt in aanmerking voor belastingaftrek. Onze Stichting heeft namelijk de ANBI-culturele status. Het totaal van uw donaties en giften is aftrekbaar boven 1% van het verzamelinkomen. Vermeld bij uw belastingaangifte RSIN-nummer 800398464.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In dit beleidsplan legt Stichting Vrienden van Beeckestijn haar beleidsvoornemens voor de periode 2022 tot en met 2027 neer. Indien gewijzigde omstandigheden daartoe nopen, vindt eerdere aanpassing van het beleidsplan plaats. Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling.